Pages

Subscribe:

30 Ara 2008

Müjdeler ve Remizler

*
Risâle-i Nur ahize ve nakile ile mücehhez bir

radyo-yu Kur'âniyedir ki,

onun tel ve lambaları, ayna, tel ve bataryaları hükmündeki

satırları, kelimeleri, harfleri

öyle intizamkarane ve icazdarane bast edilmiştir ki,

yarın her ilim ve fen adamları

ve her meşrep ve meslek sahipleri,

ilim ve iktidarları miktarında

âlem-i gayb ve âlem-i şehadetten ve ruhâniyat âleminden

ve kainattaki cereyân eden


her hadisattan haberdâr olabilir.

Emirdağ Lâhikası - 85


***

Aziz kardeşim,

Hakikaten senin bu sualinin çok ehemmiyeti var.

Fakat Risale-i Nur'un en ehemmiyetli vazifesi

beşeri dalâletten ve küfr-ü mutlaktan kurtarmak olmasından,

bu çeşit meselelere sıra gelmiyor, onlardan bahis açmıyor.

Selef-i Salihîn dahi çok bahsetmemişler.

Çünkü öyle gaybî ve görünmeyen işlerde, su-i istimal düşer.

Hem şarlatanlar, hodfuruşluklarını bir vesile yapabilirler.

Nasılki şimdi ispritizmacılar "cinlerle muhabere" namıyla

şarlatanlık yapıyorlar;

dinin zararına âlet ederler diye çokça medar-ı bahis edilmez.

Hem Hâtemü'l-Enbiyadan sonra, cinlerde peygamber gelmemiş.

Hem Risale-i Nur, bu zamanda bir tâun-u beşerî olan

maddiyyunluk fikrini iptal etmek için,

cinnî ve ruhanîlerin vücutlarını

katî hüccetlerle
ispat etmeye çalışmış,

bu meseleye üçüncü derecede bakmış,

tafsilini başkalara bırakmış.

Belki inşaallah Risale-i Nur'un bir şakirdi,

Sûre-i Rahmân'ı tefsir edip bu meseleyi de halleder.

Şualar - 298

0 Söz sizde: