Pages

Subscribe:

4 Oca 2009

En Büyük Muallim a.s.m.


YEDİNCİ REŞHA:

İşte, bak:

Şu cezîre-i vâsiada

vahşî ve âdetlerine mutaassıb ve inatçı muhtelif akvâmı,

ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyânelerini def'aten

kal' ve ref' ederek

bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip

bütün âleme muallim

ve medenî ümeme üstad eyledi.

Bak, değil zâhirî bir tasallut,

belki akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri feth ve teshîr ediyor.

Mahbub-u kulûb,

muallim-i ukûl,

mürebbî-i nüfûs,

sultan-ı ervâh oldu.


19. Söz | 216


0 Söz sizde: