Pages

Subscribe:

20 Mar 2009

Bediüzzaman ne söylerse hakikattir.

***
İşte, büyük ulemâ-i İslâm ve meşâyih-i kirâm,

çok tecrübe ve imtihanlarla şöyle bir kanaate varmışlardır ki,

Bediüzzaman ne söylerse hakikattir.

Bediüzzamanın eserleri sünûhât-ı kalbiye olup,

cumhur-u ulemânın tasdik ve takdirine mazhardır.

Ehl-i ilim, ehl-i tasavvuf ve ehl-i mektep ve fen,

Bediüzzaman'ın eserlerinden sadece istifâza ve istifade ederler.

Evet, üç aylık bir tahsili bulunan

ve kırk seneden beri

Kur'ân-ı Kerîmden başka bir kitapla iştigal etmeyen,

yüz otuzu Türkçe, on beşi Arapça olan eserlerini telif ederken

hiçbir kitaba mürâcaat etmediği,

henüz hayatta olan kâtipleri tarafından şehâdet edilen,

esâsen kütüphânesi de bulunmayan,

yarım ümmî bir zât,

öyle misilsiz bir ilânâtla,

ulûm-u cedîde de dahil mütenevvi' ilimlerde,

yüksek âlimler ve büyük mürşidlerle,

genç yaşında yaptığı münâzaraların

hepsinde muvaffak olduğu meydanda bulunan,

ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilâflı olanları tashih eden,

kendisi için

"Bediüzzaman'ın cevap veremeyeceği bir suâl yoktur"

diye allâmeler tarafından tasdik edilen

ve Avrupa'nın bir kısım idrâksiz ve garazkâr feylesoflarının,

müteşâbih âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflere yaptığı taarruzlarını,

o âyet ve hadîslerin birer mu'cize olduğunu

eserleriyle ispat ederek itirazlarını kökünden yıkan


ve böylece evhâma düşürülen bâzı ehl-i ilmi de kurtarıp,

İslâmiyete olan hücumları akîm bırakan Said Nursî gibi bir müellifin,

elbette dâhî bir müfessir-i Kur'ân

ve onun ilminin vehbî ve vâsi' olduğuna,

eserleri olan Nur Risâlelerinin

bir hayat boyunca okumaya lâyık hârika bir şâheser olduğuna

şüphe edilemez.


Sözler | Konferans | 709
***

3 Söz sizde:

-mka- dedi ki...

Bildiğim kadarıyla, bu eserlerle ilgili olarak da; "Risâle-i Nur'ları ben yazmadım, bunlar bana yazdırıldı" demiştir..

Yazı dili gayet lezzetli, benzetmeleri ve mukayaseleri de gayet ikna edici idi.. Her bir bahis ayrı bir ders idi, ayrı bir tefekkür kapısı idi.. Rabbim, bana tekrar okumalar nasip eder inşaallah..

Ne zaman besmele duysam bir yerden ya da birinden, aklıma ve dilime hemen şu söz geliyor:

"Bismillah her hayrın başıdır.. Biz dahi başta ona başlarız"

Ben Bediüzzaman Hazretleri'nden razıyım, Allah da razı olsun..

-mka-

"Kul" dedi ki...

Aman, sakın aziz kardaşım..

O Nûr'un yed'ini sakın bırakmayın..

Siz bırakmadıkça, o siiz asla bırakmaz..

Her düştüğünüzde imdâd olur..

Yüzümüz yok belki o Nûr'a fakat, kalben muhabbetimiz varya..

O muhabbet hürmetine cümlemizi bu ahirzaman dehşetinden mahfuz kılsın o Nûr..

Adsız dedi ki...

Rabbim Kur'ânı Kerime muhatablık için okuduğumuz bu eserler den ayırmasın bizleri..

ve onların hürmetine de afv eylesin cümlemizi..

hakperest..