Pages

Subscribe:

1 Nis 2009

Kaside-i Bürde

***
***

Büyük bir şair ve edib olan Muhammed İbn Said el-Busirî Hazretleri

bir gün evine giderken, yaşlı bir zat önüne çıkarak sorar:

- Ey Busirî! Bu gece Rasulullah’ı a.s.m. rüyanda gördün mü?

- Hayır, görmedim.

İhtiyar, başka bir şey demeden uzaklaşır.

Busirî’nin gönlünde ise, o andan itibaren

müthiş bir şekilde Peygamber aşkı ve muhabbeti yerleşir.


İşte o gece rüyasında Rasul-i Ekrem (A.S.)’i görür.

Uyanınca, içinin neşe ve huzurla dolup taştığını fark eder.

Bunun üzerine Rasulullah’ı metheden birçok kaside yazar.


Bir zaman sonra, şairin vücudunun yarısı felç olur.

Artık yürümekten acizdir.

Nihayet, Peygamber’e a.s.m. olan sevgisini dile getirdiği

161 beyitlik muhteşem kasidesini yazarak,

bunun hürmetine Yüce Allah’tan şifa diler.

Kaside-i Bürde adıyla meşhur bu şiiri bitirdiği gece,

Peygamber a.s.m.’ı rüyasında görür ve kasidesini huzurunda okur.

Allah Rasulü a.s.m. bundan memnun kalarak,

mübarek elleriyle Busirî’nin felçli azalarını sıvazlar,

bürdesini (hırka-i şerifini) de ona giydiriverir.

Busirî Hazretleri uyanınca, hastalıktan şifa bulduğunu görür ve hayretle Allah’a şükreder.


Sabah dışarı çıkınca, karşılaştığı dostu şeyh Ebu’r-Reca der ki:

- Ey Busirî! Peygamber Aleyhisselâm’ı methettiğin Kasideyi bana getiriver!

Dün yazdığı kasideyi henüz kimseye göstermemiş olan Busirî sorar:

- Bende kaside çok. Hangisini istersin?

- Rasulullah’ın huzurunda okuduğun kaside!

Dün gece onu Peygamber’in huzurunda okurken duydum

ve O’nun da bundan çok memnun olduğunu gördüm!..


(İbn Şâkir el-Kütübî, Fevâtü’l-Vefayat;
Kâtib Çelebi, Keşfu’z-Zunûn; İbn Ahmed el-Harputî: Asidetü’ş-Şühde)


***

0 Söz sizde: