Pages

Subscribe:

20 Haz 2009

İnsan..nedir..?

***

İnsan, Cenâb-ı Hakkın böyle antika bir sanatıdır

ve en nâzik ve nâzenin bir mucize-i kudretidir ki,

insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar

ve nakışlarına medâr

ve kâinata bir misâl-i musağğar sûretinde yaratmıştır.

23. Söz | 282


İnsan, şu kâinat içinde pek nâzik ve nâzenin bir çocuğa benzer.

Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır.

Çünkü, o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki,

şu mevcudât, ona musahhar olmuş.

23. Söz | 296


İnsan, bütün zîhayat âlemi içinde

nâzik, nâzenin, nazdar bir çocuk hükmündedir.

Rahmânirrahîmin dergâhında, ya zaaf ve acziyle ağlamak

veya fakr ve ihtiyacıyla duâ etmek gerektir;

tâ ki, makâsıdı ona musahhar olsun veya teshîrin şükrünü edâ etsin.

23. Söz | 286


Şu kâinatın hulâsası ve neticesi ve nazdar bir halîfesi

ve nâzenin bir meyvesi olan insan,

25. Söz | 394


İnsanı bütün hayvanâtın mâdununa düşüren

hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacâtı

ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden,

vâsıta-i nakl-i hüzün ve elem ve gam olan aklı

o nur ile nurlandığı vakit,

insan bütün hayvanât, bütün mahlûkat üstüne çıkar.

O nurlanmış acz, fakr, akılla niyaz ile

nâzenin bir sultan ve fîzâr ile nazdar bir halîfe-i zemin olur.

19. Mektup | 195

0 Söz sizde: