Pages

Subscribe:

13 Eki 2009

O sevgilinin maksudu umumun da maksûdudur..

Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah,

hiç mümkün müdür ki,

en ednâ bir adamın en ednâ bir merâmını ehemmiyetle yerine getirsin,

en sevgili bir yâver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin?

Halbuki, o sevgilinin maksudu umumun da maksûdudur;

hem padişahın marzîsi,

hem merhamet ve adâletinin muktezâsıdır,

hem ona rahattır, ağır değil.

Bu misafirhânelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez.

10. Söz

0 Söz sizde: