Pages

Subscribe:

13 May 2013

el benim dâmen Seninsâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i tûr’sun
mihr-i âlem-gîrsin başdan ayağa nûrsun

târik-i gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem
münkirâne mahz-ı mâtem mü’mînine sûrsun

sensin ol şâh kim süleymanlar kapunda mûrdur
on sekiz bin âleme hükmetmeğe me’mûrsun

el benim dâmen senin ey rahmeten li’l-âlemîn
şöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsun

pâdişâh-ı evvelîn ü kıble-gâh-ı âhirîn
evvel ü âhir imâmü’l-enbiyâ mezkûrsun

yâ Resûlallâh umarım diyesin rûz-i cezâ
gerçi cürmüm çoktur ammâ, ıtrî’ya mağfûrsun ***


0 Söz sizde: